ภาษา : 

  ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  1 ราย


  เว็บไซต์สมาชิก  ข่าวสารและกิจกรรม

ไม่พบข้อมูล

  เอกสารและบทความ

 เอกสารดาวน์โหลด

 
The Annual Report of the AICHR for the Period of July 2014 - July 2015 


รายงานการประชุมจากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ AICHR เรื่องกลไกสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค 


Dr. Seree Nonthasoot, the Representative of Thailand to the AICHR, participated in the ASEAN Next-Gen CSR Forum organized by the ASEAN CSR Network, in Nusa Dua, Bali from 5-7 February 2015. He joined the Consultation forum on development of business and human rights National Action Plans. The edited remarks are posted here and also on www.aichr.or.th. For more information on the National Action Plans on business and human rights, see http://business-humanrights.org/…/by-…/national-action-plans 


รายงานการประชุมจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ AICHR เรื่อง สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย ดร.เสรี นนทสูติ

Report of the AICHR Workshop on Human Rights, Environment and Climate Change by Dr. Seree Nonthasoot 


เอกสารฉบับนี้ คือ แนวทางความร่วมมือระหว่าง AICHR กับหน่วยงานภาคประชาสังคมที่ได้รับการอนุมัติ จากการประชุม AICHR ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

The document is about the guidelines on the AICHR's relations with civil society organisations, which was adopted at the 17th AICHR Meeting in Kuala Lumpur between 11-14 February, 2015. 


ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 


ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AHRD - Thai version) 


  Facebook AICHR  สถิติของเว็บไซต์
16/12/2557
25/11/2559
278326
8641


  ปฏิทินกิจกรรม


  สังคมออนไลน์